av Ola Onsrud | 15. august, 2011  

Tempelridderne – hvem var de egentlig?

Vårt bilde av tempelridderen er farget av mystikk og myter som i stor grad stammer fra tiden etter fredag 13. oktober 1307. På denne datoen arresterte kong Fillip den 4. av Frankrike med Pavens godkjennelse, tempelriddernes ledere og startet en forfølgelse av orderens medlemmer. For å rettferdiggjøre sitt angrep på ordenen, var det viktig for kong Fillip å dokumentere at tempelridderen var religiøse avvikere og ulydige mot kirken. Derfor ble de arresterte ridderen, under grusom tortur tvunget til å tilstå de mest absurde påstander. Ukritiske til de historiske kildene, er mye av dette tatt opp av andre som prøver å framstå som tempelridderens arvtagere.Tempelriddere-illustrasjon

Går vi tilbake til kilder fra tiden før 13. oktober 1307, får vi et noe annet bilde av tempelridderne. Regelverket deres som den hellige Bernard utarbeidet, ligner Cistercienserordenen regelverk og beskriver en ordinær men streng munkeorden. I tillegg innholder reglene klare militære krav i forhold til ledelse, taktikk og utrustning. Tempelridderen skal eksempelvis alltid bære full brynjekledning når de oppholder seg utenfor egne hus. Kommandostrukturen og rangordninger, tilsvarer annen samtidige organisering av militære styrker, supplert med funksjoner en munkeorden som sitter på store eiendommer, trenger.

Tempelriddernes opprinnelse går tilbake til det første korstog og erobringen av Jerusalem i 1099. Etter et overraskende vellykket felttog, reiste storparten av riddere og andre soldater hjem til Europa. Kun et par hundre riddere antas å ha blitt igjen for å forsvare kongedømmet Jerusalem som de kristne hadde etablert. Det var i denne situasjonen at to av de gjenværende ridderne Hugh of Payens og Geoffrey av St.Omer, tilbød kongen av Jerusalem å bygge opp en militær munkeorden som med våpen i hånd, skulle forsvare landet og beskytte pilegrimer. Ordene de kalte ”De fattige riddere av Salomos tempel”, fikk tilhold på tempelhøyden i Jerusalem. Derav fikk de raskt tilnavnet tempelridderen. Ulike konspirasjonsteorier hevder at ordenen ble etablert for å finne den hellige gral eller som den militære del av en Jerusalem basert motpol til pavekirken. Uten kilder som direkte underbygger disse teoriene, forblir dette bare spennende spekulasjoner.

Tempelridderen og deres konsept for forsvar av Jerusalem, vant med kirkens støtte, raskt stor sympati gjennom Europa og resulterte både i en betydelig rekruttering og store donasjoner av penger og eiendom. Sist nevnte genererte i neste omgang store faste inntekter. Ordenens aktivitet resulterte i et betydelig nettverk mellom Europa og Midtøsten. Dette ga opphav til handels- og bankvirksomhet som bidro til en ytterligere økning av ordenens rikdom. Inne bankvirksomhet var tempelridderne banebrytende og nyskapende.

Tempelridderordenen var i utgangspunk en eliteorganisasjon. Kun sønner fra adelen fikk bli ridder og de måtte betale betydelige summer for å bli tatt opp samt skaffe til veie egen utrustning og hester. Medlemskapet var livslangt og alle avla de generelle klosterløfter om lydighet, fattigdom og kyskhet.

Undertegnedes rekonstruksjon av en hospitaler (johanitt). Ridderne av sankt Johannes Hospital i jerusalem var tempelriddernes rivaler og alierte. Denne rekonstruksjonen viser en ridder fra like etter 1240, året de geistilge ridderordner fikk pavelig tillatelse til å bære surkot, en armløs kjortel, over brynjekledningen. Før dette kejmet de enten i bare bryjekledning eller med munkekutter over denne. Utrustningskravet var likt for de to ridderordenene, bortsett fra at en tempelridder ville båret en hvit surkot med et rødt kors antakelig på venstre side av brystet.

Undertegnedes rekonstruksjon av en hospitaler (johanitt). Ridderne av sankt Johannes Hospital i Jerusalem var tempelriddernes rivaler og alierte. Denne rekonstruksjonen viser en ridder fra like etter 1240, året de geistilge ridderordner fikk pavelig tillatelse til å bære surkot, en armløs kjortel, over brynje-kledningen. Før dette kjemet de enten i bare bryjekledning eller med munkekutter over denne. Utrustningskravet var likt for de to ridderordenene, bortsett fra at en tempelridder ville båret en hvit surkot med et rødt kors antakelig på venstre side av brystet. Tempelridderen ville selvasgt hatt Beauseanten (se over) malt på skjoldet.

Mest kjent er ordene for sitt forsvar av Det Hellige Land i perioden 1119 til 1291. Sammen med Hospitaleren (Johanittene) utgjorde de i denne perioden kjernen i de stående kristne styrker i området. Likevel synes tempelridderne å ha hatt et langt mer liberalt forhold til muslimer og lokale forhold enn paven og europeiske fyrster som organiserte stadig nye korstog. Denne toleransen ble faktisk brukt mot dem i rettssakene som etterfulgte arrestasjonene i 1307. De ble til og med beskyldt for å være muslimer. Kilder kan antyde at tempelridderne fra første halvdel av 1200-tallet arbeidet for en fredelig løsning i Midtøsten som skulle sikre tilgang til Jerusalem for så vel kristne som muslimer og jøder, slik Jan Guillou skriver i sine bøker om tempelridderen Arn.  I krig kjempet de side om side med muslimske leietropper og hadde normalt et godt forhold til den muslimske lokalbefolkningen. De geistlige ridderordenene skulle ikke ta unødige liv og andre kristne kunne ikke under noen omstendigheter drepes.

Tempelriddernes fall i 1307 startet med de kristnes tap av Det Hellig Land i 1291. Ordenens eksistensgrunnlag begynte da å forvitre. Flere europeiske monarker så med misunnelse på ordenens store formue.  I 1307 slo den franske kongen til, men ordenes penger fikk han aldri tak i. Den forsvunne skatten, har også blitt opphav til mange myter. Penger er generelt mer verdt i sirkulasjon enn nedgravd i bakken. Da det sveitsiske bankvesen oppstod kort etter tempelriddernes fall og fylte det finansielle vakuum etter dem, har en her en veldig nøktern og sannsynlig teori hvor tempelridderens skatt havnet.

Mange hevder å være tempelriddernes arvinger. Ulike organisasjoner og personer har siden 1307 tatt i bruk ordenens symboler sammen med de myter, ritualer og forestillinger av ordenens indere liv som kom fram etter 1307. Som nevnt, er det meste av dette basert på tilståelser fra tempelriddere under tortur og ikke dokumentert i ordenens regelverk som fortsatt finnes og er tilgjengelig. Ordenens grunnleggere ville ganske sikkert snu seg i sine graver om de så hvordan enkelte grupperinger og personer med ekstreme synspunktet, bruker betegnelsen tempelridder i dag.

For noen år siden skal det ha blitt gjenfunnet et dokument i Vatikanets arkiv skrevet kort etter 1307. Her frikjenner paven tempelridderen for de beskyldninger som ble reist mot dem og som resulterte i orderens oppløsning. Likevel forsvant tempelridderen ut av historien. Den reelle arven etter dem er det europeiske banksystemet og fredag den 13. – ulykkesdagen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ola Onsrud | 4. august, 2011  

Terror – demokratiets fiende

I 1919 fikk Det Tyske Sosialdemokratiske Partiet sitt medlem nummer 55. Det var en ung korporal sendt av hærens etterretning, for å kartlegge hvorvidt partiets reaksjonære synspunkter var farlig for det skjøre og unge tyske demokratiet. Hans navn var Adolf Hitler. Et år senere var Hitler blitt den ledende kraften i partiet som hadde skiftet navn til Det Nasjonalsosialistiske Tyske Arbeiderpartiet, vokst til 1 000 medlemmer og utviklet et program basert på ytterliggående antimarksistiske-, antisemitiske- og antidemokratiske prinsipper. For å spre sitt budskap, opprettet partiet militante grupper som brukte vold mot politiske motstandere, spesielt partier på venstresiden. Magne av disse svarte med samme mynt. Tyskland ble kastet ut i et politisk kaos som resulterte i en økende politikerforakt blant folket. Hitler arkitekten bak kaoset, overbeviste så, store deler av tyskerne, at bare han kunne redde dem. Resultatet var at nazistene i 1932, fikk 37,4% oppslutning og kom i regjering med Hitler som kansler. Terror hadde ikke bare gitt Hitler oppmerksomhet men tilhengere. Med vold og uro som Riksdagsbrannen fortsatte Hitler å styrke sin posisjon. Redselen ga han folkets medhold i stadig å strupe demokratiet. Da president Hindenburg døde, gjorde Hitler statskupp. Uten motstand, slo han sammen kansler- og presidentembete og ble Tysklands diktator, den sterke mann som skulle redde landet og igjen gjøre det stort og mektig. Vi vet alle hvordan det gikk. 

Det interessante ved denne historien er hvordan et demokrati gjennom kynisk og målrettet bruk av terror, i løpet av knappe femten år, ble omgjort til et av de verste diktaturer vi har sett i moderne tid. Her ser en hvor farlig vold og terror er som politisk virkemiddel og hvordan selv marginale politiske grupperinger kan ødelegge et land. Heldigvis har Norge et eldre og mer utviklet og modent demokrati enn tyskerne hadde på 1920-tallet, men det er likevel viktig å være på vakt. Hitler er heller ikke noe unikt eksempel.

Etter en relativt fredelig revolusjon i Russland i 1917, hvor eneveldet var på vei til å bli erstattet med et flerpartisystem etter vesteuropeisk mønster, tar Bolsjevikene makten med vold og en kraftig terror mot øvrige politiske partier. Her ender det hele i en borgerkrig som bolsjevikene vinner, og Sovjetunionen opprettes. Også her viser historien oss hvor galt det gikk! Vi så det samme under den franske revolusjon i 1789. Et spirende demokrati ble brutalt ødelagt av Jakobinernes terror. Under alle slike prosesser ser vi utrenskning av politiske motstandere, altså politisk motiverte drap.

Media viser oss at Anders Behring Brevik tenkte og opererte på samme måte som tidligere antidemokratiske bevegelser. Målet synes å være og pådytte samfunnet egne ideer, verdier og styringssystemer gjennom voldsbruk og terror. Farligste er derfor ikke det ideologiske budskapet, selv om det strider mot allment aksepterte menneskerettigheter og moralske normer, men måten å formidle det på. Bruke av terror i politisk argumentasjon, bringer oss tilbake til tidlig middelalder hvor det var den som møtte på tinget med størst hærmakt som vant debattene.  Dette står i sterk kontrast til vår tradisjon om at fredelig meningsutveksling av ideer skal gi oss retning.

Dessverre er ikke Brevik alene. Terror som politisk virkemiddel synes økende og resultatet ser vi. Det er ikke bare tyskerne på 1930-tallet som aksepterte innskrenkninger i sin frihet i bytte for beskyttelse mot terror. Vi synes fortsatt villige til å gi fra oss rettigheter og la oss overvåke for å oppnå trygghet. Se eksempelvis på USA etter 09-11. Fortsatt kan tidvis også ekkoet fra 1930-tallets rop etter den sterke mann, høres. Der er kanskje ikke så rart, i følge Maslows behovshierarki er behovet for trygghet langt mer grunnleggende enn behov for politisk deltakelse og innflytelse.

Hvordan forsvarer vi oss mot antidemokratiske krefter? Vi må legg politikerforakten som har vokst fram de senere årene til side og engasjer oss. Ta et politisk verv og prøv selv, før du snakker nedlatende om dem som faktisk tar slikt samfunnsansvar. Alle må tas på alvor, selv de med ekstreme synspunkter.  I stede for skittkasting eller ren fortielse, må sakelig argumentasjon og kunnskapsformidling brukes. La oss skille dagligdagse bagateller som sikkert kan irritere, fra de store linjer. Hvordan kan vi eksempelvis leve sammen på jorden innefor de ressursrammer som faktisk finnes for oss og framtidige generasjoner? Hva slags samfunn vil vi egentlig ha? Ønsker vi fortsatt personligfrihet, liket for loven, innflytelse og et samfunn hvor vi tar vare på hverandre, må vi fortsette å kjempe for det. Ellers kommer noen og tar det fra oss.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ola Onsrud | 29. juli, 2011  

Stiklestad 29. juli 1030

Mange helgener led martyrdøden. Disse fikk gjerne våpenet som hadde drept dem som merke. Olav den Hellig ble i følge sagaen felt av en øks. Øksen ble derfor tidelig Olav den Helliges helgenmerke. I dag gjenfinner vi denne øksen både i Riksvåpenet og i Den Norske Kirkes merke.

Mange helgener led martyrdøden. Disse fikk gjerne våpenet som hadde drept dem som merke. Olav den Hellig ble i følge sagaen felt av en øks. Øksen ble derfor tidlig Olav den Helliges helgenmerke. I dag gjenfinner vi denne øksen både i Riksvåpenet og i Den Norske Kirkes merke (til høyre).

I 1015 vendte Harald Hårfagres tippolderbarn Olav Haraldsson, tilbake til Norge for å gjøre krav på sin odelsrett. Denne odelsretten var ikke snauere enn å omfatte hele landet som Harald Hårfagre samlet under sitt styre omkring år 900. Etter at danskekongen i allianse med svenskekongen hadde drept kong Olav Trygvasson et olderbarn etter Harald Hårfagre, hadde landet vært delt mellom norske stormenn og danskekongen.

Med ressurser og militær kompetanse han hadde tilegnet seg under et mangeårig opphold i blant annet Normandie og England, klarte Olav Haraldsson å ta kongsnavn og å legge landet under seg. Han sluttførte kristningsprosessen hans forgjengere hadde startet og begynte arbeidet som skulle ta flere hundre år, med å gi landet en felles lovgivning. I samarbeid med kongens nære medarbeider hirdbiskopen Grimkjell, ble det organisert en landsdekkende kirke. Med kongen som kirkens overhode, ble de lokale prester landet over, den første antydning av et statsbyråkrati som ga kongen bedre kontroll over landet enn noen før ham. 

Selv om stormennene nå stort sett var blitt kristne, likte de dårlig maktsentraliseringen under den nye kongen og vendte ham derfor etter hvert ryggen. Da danskekongen, Knut den mektige, ville gjenerobre Viken, stod Olav så svak at han måtte rømme landet i 1229.

Etter å ha samlet støtte hos sin svoger den svenske kongen, vendte han året etter i 1030, tilbake til Norge, men ble møtt av en hær ledet av norske stormenn på Stiklestad. Her falt han i kamp for arven etter Harald Hårfagre.

I følge Snorres saga om Olav den Hellige, hadde han en hær på 3 600 mann da han møtte bondehæren på 7 000 mann på Stiklestad. I middelaldersammenheng og spesielt i Norge på denne tiden er dette meget store styrker. Snorre skrev sin saga på 1200-tallet nesten 200 år senere. Det er derfor mulig at antallet har vokst over tid. Heller ikke, var det uvanlig å overdrive størrelsen på hærstyrker for å understreke betydningen av ulike kamphandlinger.

Uansett kan det antas slik sagaen sier, at bondehæren var dobbelt så stor som kongens da de møttes på Stiklestad. Med tanke på at kong Olav var en erfaren og dyktig hærfører og taktikker med erfaring fra både Normandie og England, hadde kongen sannsynligvis gode muligheter til å avgjøre slaget til egen fordel. Han hadde også slått sine motstandere tidligere, mot store odds.

Historikere som har studert slaget tror kongen tok stilling på en gresskledd bakkekam som strakk seg ca 400 meter, mellom Verdalselvas løp i 1030 og bratt ulent og myrlendt terreng på motsatt side. Den snevre fronten gjorde at bondehæren ikke kunne utnytte sin overlegenhet i antall.  Samtidig er det langt tyngre å kjempe i motbakke. Antakelig kunne kongens taktiske disposisjoner gitt seier. Da slaget vippet i konges favør, ser det imidlertid ut som noen av de mindre disiplinerte troppen hans, forlater formasjonen på bakkekammen og stormer etter bøndene som trekker seg tilbake. Disse blir raskt omringet og nedkjempet. Da det neste angrepet kommer, klarer ikke kongens menn, som nå er betydelig redusert i antall, å stå i mot. Slaget er tap og kong Olav faller.

Her kunne historien om kong Olav Haraldsson sluttet, med nok en mislykket konge. Derimot er det fra dette øyeblikk, som død, kong Olav Haraldsson blir vår viktigste middelalderkonge. Så mange underlige ting skjedde visstnok med og rundt kongens lik, at Olav ble gjort til helgen av hirdbiskopen Grimkjell. Samtidig vokste misnøyen med den danske kongssønnen som nå var innsatt som norsk visekonge. Fem år etter helgenkongens død brøt derfor de norske høvdinger med danskekongen, hentet hjem Olavs sønn Magnus fra Gardariket (Russland)og valgte ham til konge.

I hedensk tid ble konger og høvdinger gravlagt i store hauger som ruvet over landskapet slik at deres ånd kunne beskytte folket og gi fruktbarhet. Som en kristen konge, ble kong Olavs haug en kirke. Helgenkongen som heretter fikk navnet Olav den Hellig og ble hauglagt i Kristkirken i Nidaros som Norges evige konge.  Slik sørget Grimkjell og norske stormenn som Einar Tambarskjelve, for å smelte sammen hedensk og kristen tid. I hans navn og sted skulle kong Magnus og hans etterkommere regjere. Slik ble samlingen a v landet Harald Hårfagre hadde startet sluttført, mye takket være en engelskmann, hirdbiskopen Grimkjell.

Det var først etter Stiklestad at nordmennene med sine høvdinger valgte å satse på et eget norsk kongedømme framfor lokalt selvstyret under danskekongens overherredømme. Først når Magnus Olavsson som fikk tilnavnet ”Den Gode”, ble satt på tronen, var Harald Hårfagres samlingsverk fullført.  Lederne på begge sider under slaget ved Stiklestad var kristne. Folk flest tok på denne tiden, samme religion som sine høvdinger. Slagets betydning er derfor primært ikke av religiøs betydning men konstitusjonelt viktig. Både slaget og resultatet av det, var en viktig milepæl i formingen av Norge som land. Derfor er 29. juli 1030 en dato som står fram i norsk historie som 17. mai 1814.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ola Onsrud | 30. mai, 2011  

Til minne om Jeanne d’Arc

Den 30. mai 1431 fulgte engelskmennene fornøyd med på at flammene slukte deres mektigste motsander i kampen om Frankrike. På pålen midt i det store bålet står en tander kvinneskikkelse. I de to siste årene av sitt liv hadde den nittenår gamle bondejenta ikke bare blåst nytt liv i franskmennenes kamp mot engelskmennene, men hun hadde befridd Orléans og fått kronet den franske tronearvingen.

For å forstå Jeanne d’Arc sin betydning, må en først se på bakgrunnen for Hundreårskrigen. Siden William Erobreren som var hertug av Normandie, hadde erobret England i 1066, hadde de engelske kongene hatt betydelige interesser i Frankrike. Periodevis var de både hertuger av Normandie og Aquitaine. Inngifte i den Franske kongefamilien, gjorde at Edward den 3. kunne gjøre krav på den franske tronen da han kom i konflikt med den franske kongen i 1337. Dette ble opptakten til hundreårskrigen. Da Jeanne d’Arc var fem år gammel hadde den engelske kongen Henrik den 5. i allianse med hertugen av Burgund ikke bare erobret store deler av frankrike, men giftet seg med franskekongens datter og inngått en avtale om at han eller hans etterkommere skulle arve den franske kronen. I 1422 ble derfor kong Henriks sønn Henrik den 6. franske konge etter Charles den 6. Hans sønn den senere Charles den 7. nektet imidlertid å gi opp kampen og etablerte seg som konge over områdene sør for Loire-elven. Det var i dette grenseområdet mellom de stridende partene Jeanne d’Arc skulle vokse opp.

I 1428 var Charles på defensiven, tømt for ressurser og nærmest uten støtte blant et oppgitt og krigstrøtt fransk folk. Engelskmennene var i ferd med å gå over Loire for å rykke inn i sør Frankrike. Bare Orléans seige motstand holdt dem tilbake. Da er det Jeanne d’Arc dukker opp ved hoffet og ber om å få snakke med Charles. Et gammelt sagn om at en jomfru fra Loire-området skal redde frankrike, gjør at han velger å ta i mot henne. Antagelig så han den propagandamessige muligheten i jentungen. Etter en lang samtale i enerom, en samtale som verken Charles eller Jeanne noen gang røpet innholdet av, sender Charles en unnsetningsstyrke til Orléans under Jeannes ledelse. Folket som kjenner legenden om jomfruen, samler seg bak Jeanne og gir henne og hærførerne hun har med seg, kraft nok til ikke bare å befri Orléans og drive engelskmennene vekk fra Loire, men også å føre Charles til kroningsbyen Reims og krone ham til konge. Slik sett etableres et mentalt overtak over engelskmennene og hertugen av Burgund. Et overtak som til slutt skulle føre til at engelskmennene ble kastet på havet og gjøre Charles den 7. til konge over hele Frankrike.

Jeanne d’Arc skulle aldri oppleve dette. I 1430 falt hun i bakhold for Burgunderne som solgte henne til engelskmennene. Mange mener kong Charles den 7. hadde en finger med i spillet, da han ikke lengre hadde behov for Jeanne. Hennes hissige militære politikk som hadde bred støtte i befolkningen, overgikk kongens ressurser og satte ham slik sett i en vanskelig situasjon.

Da engelskmennene endelig hadde fått tak i Jeanne d’Arc, var deres mål å ødelegge hennes troverdighet. Franskmennene så henne som guds sendebud. Dette bekreftet derfor for dem, at kong Charles og ikke kong Henrik var den rette konge av Frankrike. Ved å vise at Jeanne d´’Arc var en ugudelig bløffemaker, håpet de å snu den politiske vinden som nå blåste over Frankrike. Det ble stablet sammen en stor rettssak for å bevise dette. Målet var  å presse Jeanne til en tilståelse om at hun var et falsum. Jeanne d’Arc stod imidlertid i mot, men prisen var høy. Den 30. mai 1431 ble hun brent på bålet i Rouen.

Engelskmennenes forsøk på å ødelegge hennes troverdighet feilet. I stedet la de mer kull til den flammen Jeanne d’Arc allerde hadde tent i 1429. Siden den gang har jomfruen av Orléans, Jeanne d’Arc, vært et av de fremste symbolene på fransk frihet. Selv under andre verdenskrig brukte den franske motstandsbevegelsen Lorraine korset, symbolet for Jeanne d’Arc, som sitt merket.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ola Onsrud | 16. mai, 2011  

17. mai, frihetsdag med eller uten mening?

”Frihetsdagen den er vår!” Roper barna i 17 mai toget, men hvilken frihet er det vi feirer? Jeg har inntrykk av at mange ser på 17. mai som en nasjonal frigjøringsdag, men dette er ikke riktig. Vi har flere aktuelle datoer for dette som 13. august eller 9. oktober i forbindelse med unionsoppløsningen med Sverige i 1905 samt 8. mai 1945 da den andre verdenskrig sluttet. Det er heller ikke noen fering av opprettelsen av nasjonen Norge. Som de fleste kjenner til, ble Norges samling startet av Harald Hårfagre på nihundertallet og sluttført da de norske stormennene valgte seg Magnus, Olav den Helliges sønn som konge. Sett i et slikt perspektiv er 29. juli, dagen for Olav den Helliges død på Stiklestad i 1030 en aktuell konkurrent til 17. mai.

Men hva feirer vi 17. mai? Vi feirer folkets frihet. Med grunnloven av 17. mai 1814, tok det norske folk skjebnen i sine egne hender. Etter adlesstyre og kongelig enevelde siden nihundretallet tok folket tilbake retten til å bestemme i sitt eget land. Dette er det samme som franskmennene og amerikanerne feirer henholdsvis 14. og 4. juli.

For vår del startet utviklingen mot frihet med flåteranet 1807. For å sikre seg totalt herredømme på havet, angrep en Engelsk flåte overraskende København og bombarderte byen inntil Kong Fredrik den 6. overga den store dansk/norske flåten som lå i opplag. Dette drev det nøytrale Danmark/Norge over til Napoleons side i den pågående krigen i Europa. Etter Napoleon sin abdikasjon i 1814, bestemt de seirende stormaktene at Norge skulle skilles fra Danmark og gis bort til Sverige som takk for svenskenes innsats i krigen på deres side. 

Norge som hadde levd i en relativt lykkelig union med Danmark siden fjortenhundre tallet og som hadde blomstret opp økonomisk som en stor eksportør av trelast, malm og fisk, nektet å akseptere dette. Under ledelse av den Dansk/Norske arveprinsen Kristian Fredrik, ble det valgt representanter til en grunnlovgivende forsamling på Eidsvoll, samtidig som den norske hæren holdt svenskene i sjakk ved grensen, en militær prestasjon som er sterkt undervurdert i vår 17. mai tradisjon og feiring.

Resultatet ble grunnloven av 1814 som beskrev Norge som et selvstendig udelelig rike og hvordan landtet skulle styres. Makten ble fordelt mellom Kongen som skulle regjere, det vil si stå for den daglige ledelse, Stortingen som skulle gi lover, bestemme skatter og bevilge penger til Kongen og et fritt rettsvesen som skulle sørge for at Stortingest lover ble fulgt. Stortinget skulle være et folkevalgt organ og et begynnende demokrati var dermed innført i Norge. 17. mai ble grunnloven vedtatt og Kristian Fredrik ble valgt til Norsk Konge.

Svenskene fant seg ikke i dette og fordrev kong Kristian Fredrik. Flere av de sentrale Eidsvollsmennene klart imidlertid gjennom forhandlinger, å få den svenske kornprinsen Karl Johan til å akseptere grunnloven med noen mindre justeringer. Derfor ble grunnloven av 17.mai 1814 grunnpilaren i utvikling av det demokratiske Norge slik vi kjenner det i dag.

Grunnloven ga oss en forfatning som tok makten fra kongen og hans embetsverk og ga den til folkets valgte representanter på Stortinget. Vår oppgave nå 197 år senere er å ta vare på dette privilegium og denne mulighet til å påvirke utviklingen av det samfunn vi lever i. Dette krever imidlertid en politisk interessert og aktiv befolkning. I dag kan en spørre seg om vi holder på å bytte bort denne friheten i trygghet, billig underholdning samt materiell velstand og likhet. Er vi villige til å la profesjonelle politikere, byråkrater og interesseorganisasjoner bestemme vår framtid i bytte mot brød og sirkus?

Vi bør heller ikke glemme at den frihet grunnloven ga oss, ikke er en nasjonal frihet, men frihet og rettigheter som mennesker. Dette er friheter og rettigheter som strekker seg langt utover en nasjons genser og som inkludere alle verdens folk. 17 mai er derfor egentlig ikke en nasjonaldag men som barna roper ut i toget, en frihetsdag og en feiring av menneskerettighetene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ola Onsrud | 6. mai, 2011  

Hvorfor er Stiklestad så viktig?

Slaget ved Stiklestad står sammen med 17. mai 1814 som et av de sentrale vendepunktene i norsk historie. Hvorfor har slaget hvor Norges nasjonalhelgen Olav den Hellige ble drept, fått en slik posisjon? 

Halfdan Egedius illustrasjon fra 1899 som viser at Kalv hugger kong Olav i halsen med stridsøksa. Sammenlignet med Bayeuxteppet fra 1077 som forteller om William Erobrerens invasjon av England i 1066, er kongen relativt riktig framstilt. Et unntak er skjoldene, som hadde antagelig hadde fått dråpeform på dette tidspunktet. Før kong Olav tok kongemakten over nordmennene, hadde han omkring vært i tjeneste hos Williams bestefar som var hertug av Normandie. Olav hadde ganske sikkert med seg utstyr og militær kompetanse da han kom til Norge omring 1015.

Halfdan Egedius illustrasjon fra 1899 som viser at Kalv hugger kong Olav i halsen med stridsøksa. Sammenlignet med Bayeuxteppet fra 1077 som forteller om William Erobrerens invasjon av England i 1066, er kongen relativt riktig framstilt. Et unntak er skjoldene, som hadde antagelig hadde fått dråpeform på dette tidspunktet. Før kong Olav tok kongemakten over nordmennene, hadde han omkring vært i tjeneste hos Williams bestefar som var hertug av Normandie. Olav hadde ganske sikkert med seg utstyr og militær kompetanse da han kom til Norge omring 1015.

Olav Haraldsson eller Den Hellig, som vi kaller ham i dag, led i realiteten samme skjebne som Håkon den Gode og Olav Trygvasson før seg.  Alle ble de felt av norske stormenn som stod i ledtog med danskekongen. Ingen av dem ønsket et norsk kongedømme. Stormennene kjempet for sine lokale selvråderett mens danskene mente at i hvert fall Sør-Norge tilhørte dem og ikke Harald Hårfagres etterkommere. At kampen stod mellom hedninger og kristne er en usann myte som har fått vokse fram. Så vel danskenes konge og flertallet av stormennene ved Stiklestad var kristne og begge parter hadde hedninger i sine rekker

Kong Olavs forsøk på å gjenerobre sitt tapte kongedømme endte som vi alle vet, i død og fordervelse for kongen på Stiklestad 29.juli 1030. Landområdet som en dag skulle bli Norge ble lagt under dansk overherredømme. De norske stormennene ble hans vasaller.

Først nå skjer det som gir Stiklestad historisk betydning. Kong Olavs hirdbiskop Grimkjell utroper kongen til helgen på bakgrunn av påståtte hendelser rundt kongens lik. Slik blir plutselig kong Olav Haraldsson, Hellig Olav. Samtidig øker misnøyen blant norske stormenn mot danskenes styre. De samler seg under trønderhøvdingen Einar Tambarskjelve og henter i 1035 hjem kong Olavs sønn Magnus og gjør ham til konge.

Kampen mot Olav den Hellige, hadde først samlet stormennene. I neste omgang velger de å kaste av seg danskestyret og ta nettopp helgenkongens sønn til konge over nordmennene. Historien har mange merkelig paradokser. Uansett, sterkt influert av biskop Grimkjell, ble Hellige Olav utrop til Norges evige konge. Loven ble at hans etterkommere skulle regjere i hans sted og navn. Dette ble gjeldende sedvane fram til reformasjonen. Fra 1035 har Norge med unntak av en kort periode midt på 1100-tallet, vært et samlet kongedømme som ble regjert av norske konger fram til unionstiden på slutten av 1300-tallet. En kan derfor si at kong Olav Haraldsson store innsats for Norge gjorde han ikke som aktiv konge men som død.

Helgener representeres gjerne av det våpen som drepte dem. Da kong Olav Haraldsson i følge sagnene, ble drept av en øks, er dette våpenet i følge tradisjonen hans merke. I dag er det fortsatt hans øks den Norske Løve bærer. Også den norske kirkes merke består av to olavsøkser og et kors. Nordens mektigste katedral Nidarosdomen er bygg for å være hans hvilested og alle norske middelalderkonger måtte avlegg ed på hans kiste.

Mange mener at det var Harald Hårfagre som samlet Norge. Det er bare delvis sant. Han sådde ideen om å samle landområdet langs nordveien til et kongedømme, kanskje etter inspirasjon fra Karl den Store. Men det var mennene som samlet seg til kamp mot Olav Haraldsson på Stiklestad som fullførte samlingen, da de satte Magnus den Gode på tronen i 1035. Nettopp dette gjør slaget ved Stiklestad til kanskje det største veiskillet i norsk historie, foranledningen til at nordmennene ble enige om å etablere et kongedømme.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ola Onsrud | 29. april, 2011  

Hvorfor Kate ikke ble ”princes of Wales”

Prins Edvard 1330-1376 prins av Wales, prins av Aquitaine, hertug av Cornwall, bedre kjent under tilnavnet ”The Black Prince”.

Prins Edvard 1330-1376 prins av Wales, prins av Aquitaine, hertug av Cornwall, bedre kjent under tilnavnet ”The Black Prince”.

Store deler av norsk media snakket gjennom hele bryllupsdagen til Kate og William, om hvorfor ikke Kat ble prinsesse av Wales. Svare er imidlertid så enkelt og selvfølgelig, at det er høyst merkelig at de ikke har fått det med seg. William er ikke prince of Wales. Det er hans far som bærer den tittelen. Først når Charles er blitt konge, vil han, om han følger tradisjonene, gi denne tittelen videre til sønnen William. Da vil Kat eller Cathrine som vi kanskje nå bør kalle henne, og William bli prins og prinsesse av Wales i tillegg til å være hertug og hertuginne av Cambridge.

Det var Edvard den 1. som allerede i 1301, kronet sin eldste sønn den senere Edvard den 2., til prins av Wales og etablerte slik tradisjonen om at tronearvingen bar denne tittelen. Mange historikere mener dette var et politisk krumspring for å få waliserne til akseptere engelsk overherredømme. I og med at prins Charles er nærmeste arving til tronen har han båret denne tittelen siden 1958 og Diana ble selvsagt prinsesse av Wales da hun ble gift med Charles. På grunn av alle omstendighetene rundt Diana og Charles, har ikke Camilla, Charles nåværende kone, blitt prinsesse av Wales. I stedet bruker hun prins Charles nest høyeste tittel, nemmelig hertuginnen av Cornwall.

Det var Edvard den 3. som utnevnte sin sønn Edvard til Englands første hertug i 1307, faktisk den samme hertugtittel som prins Charles har, hertug av Cornwall. Før 1307 bar engelske kongssønner jarlsnavn, men etter 1307 ble det vanlig at de fikk hertugtitler. I tillegg til Cornwall, har Clarence, Gloucester og York gått mye igjen i hertugtitlene til engelske kongssønner. Pr i dag er kun Clarence ledig av disse, men dronningen valgt tydeligvis å gjøre William til hertug av Cambridge i stedet. Totalt har det vært seks hertuger av Cambridge før William. Alle var av kongelig blod. Den siste av disse døde i 1904 uten legitime arvinger. Den første hertugen av Clarence ble utnevnt allerede i 1362 og var yngre bror av den første hertugen av Cornwall. Muligens er Clarence avsatt til Williams bror, da det normalt har vært sønn nummer to som har fått denne tittelen.

Å gi kongssønner hertugtittel var langt fra enestående for England. Allerede på slutten av 1200-tallet ga den norske kongen Magnus Lagabøter sine sønner hertugtitler. Tidligere hadde de norske kongene gjort sin eldste sønn til medkonge for å sike arvefølgen. Ved å gi sønnene hertugtitler, hevet kong Magnus sønnene over resten av landets adel og ga dem en maktbase.

Prins og prinsesse var opprinnelig ingen tittel, men kun noe som fortalte at personen var av kongelig blod. Først knyttet til et landområde som eksempelvis prins av Wales, ble prins en tittel. Opprinnelig ga det arveprinsen skatteinntektene fra Wales. Slik fikk han egen midler til å kunne hevde seg politisk og militært. På samme måte gir en hertugtittel makt, innflytelse og inntekter fra hertugdømmet. Den franske kronprinsen ble, kalt le Dauphine som betyr at han var hertug av Dauphine. Den senere norske kongen Håkon 5. Magnusson som levde på slutten av 1200- og begynnelsen av 1300-tallet, var hertug over Østlandet. Dette ga ham en selvstendig maktbase som muliggjorde opposisjon mot borens formynderstyre og en rask avskaffelse av dette ved brorens død.

Tradisjon med å gi kongssønner titler knyttet til land, følges fortsatt i England. Derfor blir prinsene hertuger og deres hustruer hertuginner, med unntak av arveprinsen som får Wales.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ola Onsrud | 23. april, 2011  

A1’s historietime

Boybandet A1, lansert i mars en ny musikkvideo fra vikingtiden. Hovedplottet består av en gruppe skiløpere som fører et barn i sikkerhet fra en røverbande ledet av en maskert rytter. Det sies ikke i videoen, men handlingen bringer tankene mot birkebeinernes flukt med Håkon kongssønn over fjellet fra Gudbrandsdalen til Østerdalen. Denne hendelsen som markeres gjennom det årlige birkebeinerrennet, fant imidlertid sted i 1206 og ikke i vikingtiden som regnes fra 793 til 1030.

Flyttingen av kongssønnen i 1206 til kong Inge i Trøndelag, var en planlagt operasjon og ble gjennomført uten voldsepisoder under veis. Riktig nok fikk rykter om at biskop Nikolas menn var i ferd med å innhente dem, barnemoren og de ledende birkebeineren i gruppa til å sende Torstein Skeival og Skjervad Skrukka i forveien over fjellet med kongssønnen. Alle kom imidlertid i god behold og samlet, vel fram til kong Inge og kongssønnen skulle senere bli en av Norges største middelalderkonger, Håkon 4. Håkonsson (se min tidligere blogg, Den største kongen).

Det mest negative ved videoen er at den bygger oppunder missoppfatningen om at birkebeinerne var vikinger. I 1206 var derimot birkebeinerne den ledende politiske bevegelsen i et relativt avansert middelaldersamfunn og utgjorde en stor del av Norges adel. De levde, kledde seg og kjempet slik riddere/adel i andre europeiske land gjorde. Torstein og Skjervad tilhørte nok kong Inges hird eller var herresveiner for en av stormennene som fulgte kongsbarnet nordover.

Kampsenene ser sikkert tøffe ut, men gir et galt bilde av hvordan kamp egentlig foregikk. Både baglere og birkebeinere var veltrente og disiplinerte soldater som kjempet sammen og som alltid utnyttet fordelen ved å være flere. I videoens siste kampsene som sikker mange synes er heftig, gjør rytteren alle de feil det er mulig å gjøre. Fordelen med hest er fart og tyngde. I stedet for å utnytte dette, rir lederen av røverbanden som er ute etter barnet, rolig fram til motstanderne stopper opp og hugger etter mennene på bakken. Ikke rart han i neste øyeblikk er ute av sadelen og hjelpeløs på bakken.

Mange finner sikker videoen actionfylt og underholdende. At et ledende poppband bruker elementer folk flest oppfatter som norsk historie, oppfattes sikkert også som positivt. Nettopp det er imidlertid problemet med denne type underholdning som desverre har et langt større publikum enn det reel historieformidling har. Som så mye annet, er dette laget kun for underholdning. Uten noe relasjon til fakta, underbygger og forsterker denne type underholdning mange av de feiloppfatninger som finnes i forhold til vår historie og slik sett hindrer oss i en bedre forståelse av oss selv som folk og nasjon.

Manusforfatter og regissør kan umulig ha lest de første siden i Håkon Håkonssons saga som beskriver denne hendelsen, eller satt seg inn i tiden dette skjedde. Det virker som de bare har brukt det lille de husker fra historietimene på skolen, noe som ikke kan være mye. Så har de krydret med maskerte røvere og ekstra action. I en skala fra 1 til 10, holder det historisk innhold knapt til 2 mens bekledning og utrustning når maksimalt 3. For de som liker A1 og ikke kjenner sin middelalderhistorie, er dette sikkert dessverre, likevel en god og underholdende video.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ola Onsrud | 18. mars, 2011  

Birkebeineren – høymiddeladerens samfunnstopp

Så reiste Øystein nord til Norge og kom ned i Viken; straks samlet det seg folk om ham, og flokken vokste. De tok Øystein til konge og reiste med flokken omkring i Viken om vinteren. Men fordi de hadde lite penger, rante de vidt og bredt; mange steder samlet lendmennene og bøndene folk mot dem. Når de ikke kunne greie seg mot overmakten, rømte de bort til skogene og lå lange stunder i ødemarkene. Da gikk klærne av dem, så spente de never om leggene og da kalte bøndene dem for birkebeinere. Slik introduserer Snorre Sturlasson opprørsflokken som oppstod i 1176, etter at Erling Skakke med støtte fra kirken og danskekongen, hadde tatt makten i Norge, og satt sin sønn Magnus Erlingsson på tronen i 1164. Dette er fortsatt manges oppfatning av Birkebeinerne.

Kong Sverre med løven på brystet, leder sine birkebeinere under felttog mot opprørske østlandsbønder vinteren 1200. Illustrasjonen er basert på sagaens detaljerte beskrivelse av kongen. Malt av i acryl av Ola Onsrud.

Kong Sverre med løven på brystet, leder sine birkebeinere under felttog mot opprørske østlandsbønder vinteren 1200. Illustrasjonen er basert på sagaens detaljerte beskrivelse av kongen. Malt av i acryl av Ola Onsrud.

Da Torstein Skeival og Skjervad Skrukka brakte kongsbarnet over fjellet midtvinters 30 år senere, i 1206. Var birkebeinerne blitt noe ganske annet. Ved siden av kirken var de nå landets mektigste gruppering eller politiske parti som vi ville kalt dem i dag.

Den store omveltningen for birkebeinerne startet i 1177. Da tok de Sverre Sigurdsson til ny høvding. Den lille mystiske presten fra Færøyene, som historikerne aldri er blitt klok på, skulle under navnet kong Sverre bringe seg selv og birkebeineren til toppen av den norske samfunnspyramiden. Han skulle revolusjonere både krigføring og statsapparatet. Da kong Sverre stod tilbake som enekonge i 1184, var også det gamle norske aristokratiet nærmest hugget vekk og erstattet av birkebeinere. De utgjorde nå kongens lendmenn og skutilsveiner, baroner og riddere som de ble kalt etter 1277. Fred med kirken oppnådde kong Sverres aldri. Mot slutten av hans liv, reiste kirken anført av biskop Nikolas i Oslo og erkebispen i Nidaros og med dansk støtte, baglerflokken i et forsøk på å gjenerobre posisjonen kirken hadde hatt under Magnus Erlingssons styre. Danske kongen hadde nok i tillegg sin egen agenda i forhold til landet rundt Oslofjorden.

Da kong Sverre døde i 1202, tok imidlertid historien nok en underlig vending. Bagleren inngikk forlik med birkebeineren. Kong Sverres sønn Håkon ble kongen over hele landet og for de to rivaliserende flokkene. Da freden endelig hadde senket seg, døde plutselig kong Håkon Sverresson. Sagaen visker om mord og forgiftning og peker like mye mot konglige rivaler i birkebeinernes rekker som mot baglerne. At kong Håkons nevø som etterfølger ham på tronen, dør like brått kort tid senere, fyrer oppunder spekulasjonene. Uansett sannhetsgehalt i denne mystiske middelalderske kriminalhistorien, ble kong Håkons søskenbarn Inge Bårdsson valgt til konge av birkebeinerne uten noe samtykke fra eller dialog med baglerlederne.

Resultatet ble katastrofalt. Bagleren strammet kontrollen over Østlandet, valgte seg en etterkommer etter kong Magnus Erlingsson til konge, for så å utfordre birkebeinerne om kongemakten i landet. Fortsatt stod birkebeinerne sterkest på slagmarken, men baglerne hadde kirken og biskopenes enorme ressurser i ryggen. En må ikke glemme at kirken eide 30 til 40 % av all jord i Norge i høymiddelalderen.

Det var i denne situasjonen, vi fikk hendelsen som er utgangspunktet for dagens birkebeinerrenn. Det viste seg at det fantes en uekte sønn etter kong Håkon Sverresson i Østfold. Moren Inga fra Varteig var antagelig datter av en lokal adelsmann og muligens bagler. Uansett et barnebarn på farsiden etter kong Sverre, var verdifullt for en hver med ambisjoner om å styre Norge. Sagaen forteller at guttens liv var i fare, men det kunne i like stor grad vært frykt for at kongssønnen skulle falle i biskop Nikolas hender som førte til handling. Før Jul i 1205 besluttet i hvert fall Inga sammen med lokale birkebeinere om å føre sønnen Håkon Håkonsson til kong Inge i Nidaros. At mennene som eskorterer Inga nordover betegnes som birkebeinere, antyder at de tilhører konge Inges hird og slik sett tilhørte kongens maktapparat.

Forside-liten

I boken "Den norske ridder" beskrives organiseringen av birkebeinerkongedømmet, www.licentia.no

Mye taler for at Torstein Skeival og Skjervad Skrukka som bar kongssønnen gjennom stormen, over fjellet til Østerdalen i 1206, da følget trodde de skulle bli innhentet av oslobispens menn på Lillehammer, ikke var småkors folk. Derimot er det sannsynlig at de tilhørte birkebeinerkongens hird. I så fall kunne de godt ha vært hirdmenn eller gjester og hva vi vil kalle lavadel. Alternativt kunne de vært huskarer for en av birkebeinerhøvdingene som fulgte Inga og sønnen nordover. Sagaen antyder at de i hvert fall var menn med autoritet. Uansett de som gikk over fjellet tidlig på nyåret i 1206 tilhørte toppskiktet i det norske middelaldersamfunnet. Deres oppdrag var heller ikke å redde et lite barn, men å sikre birkebeinernes maktposisjon i Norge, noe den unge kongssønnen også gjorde som kong Håkon Håkonsson, kanskje den mektigste konge som har sittet på Norges trone.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ola Onsrud | 13. mars, 2011  

Canterbury – en katedral verdt et besøk

Lyntoget svever sørøstover fra London. Utenfor farer et naken gulbrunt vinterlandskap forbi. Min datter Kristine, kommenterer fortløpende husdyrene langs skinnegangen, kyr, hester, sauer og gjess som roter i det døde gresset fra sist sommer eller forsyner seg av utlagt foret. Enda hun er blitt voksen, er gleden over dyrene like stor. Magnus vel tre år yngre enn søsteren, stirrer taus og tankefull ut i lufta.

Canterburys byport fra 1400-tallet, foto Kristine Onsrud

Canterburys byport fra 1400-tallet, foto Kristine Onsrud

Hånden min plukker opp en fersk jordbær fra plastkurven vi kjøpte på Waterloo Station. Det er uvant å få friske velsmakene bær, neste like gode som de norske, tidelig i mars. Mens ganen nyter smaken, plukker jeg fram kartet over Canterbury fra sekken. ”Det ser ut til å være raskt å gå fra stasjonen til katedralen,” jeg peker og får barnas oppmerksomhet.

Egentlig er det rart at en så liten by er sete for den engelske kirkes overhode. Årsaken ligger helt tilbake til året 597. Etter at romeren trakk seg ut fra England, ble landet besatt av hedensk saksere. Da sankt Augustine returnerte til England med kristendommen var kongen av Kent den første som lot seg døpe og føre sitt folk tilbake til kirken. Herfra spredte kristendommen seg ut over hele England mens kirkens hovedsete ble liggende i Kents hovedstad, Canterbury.

Byens stasjon er mindre enn de vi finner i størsteparten av Londons bydeler. Utenfor strekker en gate seg i begge retninger med de typiske sammenbygde engelske mursteinshusene etter venstre side. Så langt er Canterbury en helt ordinær engelsk småby. Det endrer seg raskt på neste gatehjørne, idet vi tar av til venstre. Femti meter framfor oss står en solid byport fra middelalderen, nesten som en liten borg vokter den veien inn til byen.

Utenfor katedralen, vestveggen med tårn, vestskipet og hovetårnet. Bakenfor, utenfor bildet ligger det enormet koret og sidekapellene. Foto Magnus Onsrud

Utenfor katedralen, vestveggen med tårn, vestskipet og hovetårnet. Bakenfor, utenfor bildet ligger det enormet koret og sidekapellene. Foto Magnus Onsrud

Fortsatt er den vannfylte vollgraven framfor byporten på plass, men resten av bymuren er borte og åpner innsynet til en by med trange gater og lav gammeldags bebyggelse, stort sett i stein eller bindingsverk. En plakat forteller at dette er en av Englands eldste bevarte byporter, og viser hvordan porttårnet og bymuren så ut på 1400-tallet.

I de gamle bygningen langs gaten som streker seg innover fra byporten, har den moderne tid tatt plass. På leting etter et sted å spise passeres en Jaguarforrenting. I kulda står Magnus gladelig over sin favoritt, frappuccino fra Starbucks. Valget faller i stedet på Caffé Nero og varm sjokolade med noe å spise til.

Femti meter lengre nede i gata tar vi brått til høyre og blir stående å måpe. Et kraftig ”wow”, kommer fra den alltid så nøkterne Magnus. Mot den lave bebyggelsen virker katedralen enorm, antakelig middelalderens mennesker så dem, et jordisk symbol på Guds makt som reiser seg over alt annet.

Veskipet, innerst ses trappen opp og døren inn til koret. Foto Kristine Onsrud

Veskipet, innerst ses trappen opp og døren inn til koret. Foto Kristine Onsrud

Innefor en liten plass hvor en gatemusikant, sittende framfor et krigsminnesmerke, hamrer løs på en kassegitar og synger på slagere fra 70-tallet, ligger et nytt, men noe mindre porttårn. Et vitnesbyrd om at katedralområdet har vært omgitt av sin egen befestningsmur. Etter å ha løst billett i porttårnet, kan vi endelig ta den mektige kirken skikkelig i øyesyn. Dagens katedral ble påbegynt i 1011 etter at danskene hadde plyndret og brent Canterbury. Helt fram til 1500-tallet ble den stadig utvidet og påbygd slik at den representerer mange stilarter.

Erkebiskopen som har vært den fremste kirkeleder i England både i katolsk tid og for den engelske kirke etter Henrik VIII brudd med pavekirken, har gjennom historien også spilt en betydelig politisk rolle. For mage av de gamle kongene var erkebiskopen en viktig rådgiver, utenrikspolitiker og embetsmann i styre av landet. For andre kunne han være en farlig opposisjonell. Slik som Sant Tommas, erkebispen som ble drept framfor katedralens alter av kong Henrik den II.s riddere.

Inne i vestskipet ruver taket over oss som en mektig ”unåelig” himmel av stein. Kristine fyrer løs med kameraet. Fra vestskipet, folkets plass i kirken, fører en bred massiv trapp opp til døren inn til koret. Hit hadde kun presteskapet adgang. Fra korstolene sine sang de messe morgen, ved høylys dag, på kvelden og ved midnatt, for å sikre menneskeheten frelse. Først nå opp i koret, kommer inntrykket av katedralens virkelige størrelse. Den har ikke bare et kor, men flere etterfølgende som ligger høyere en det foran. Langs veggene ligger flotte graver dekket av effigyer, liggende statuer av den døde i full størrelse, i seg selv interessante kilder om klær og utseende fra tiden de ble laget. Dette er stort sett erkebiskoper samt en del stor eller betydningsfulle menn og kvinner. Englands kongelig derimot hviler stort sett i Westminster Abbey i London, men med noen få unntak.

På nordsiden av Treenighetskapellet finner vi kong Henrik den IV, faren til den lantgt mer berømte Henrik V. På motsatt side hviler Henrik den IVs onkel, mannen som egentlig har ført oss hit, The Black Prince. Edvard prins av Wales, prins av Aquitaine og hertug av Cornwall, ble allerede i middelalderen ansett som et ridderlig ideal. Alt som 17-åring kjempet han i 1346 med sin far Edvard den III, ved Crécy. 10 år senere knuste han franskmennene og tok deres konge til fange ved Poitieres, under forsvaret av sitt Aquitaine. Herjet av sykdom han pådro seg under sitt felttog mot Spania, døden han før sin far og ble derfor aldri engelsk konge.

Ved graven til princs Edvard, "The Black Prince"

Ved graven til princs Edvard, "The Black Prince"

Tause og ydmyk viser vi vår respekt, før vi begynner å utforske graven. Prinsens heltestatus er ikke den viktigst årsaken for vår interesse. Hans effigy i kobber er en av de beste gjengivelsene av en rustning fra ca 1376, prinsens dødsår. I tillegg er prinsens originale skjold, hjelm, hansker og våpenjakke eller jupon, utstilt her. Mitt eget harnisk som brukes i mitt arbeid med historisk gjenskapning, er basert på prinsens effigy. Granskende studerer og kommenterer jeg de ulike detaljer. Kristine fotograferer ivrig for å dokumentere, mens hun sammen med Magnus ler av min entusiasme. Relativt raskt er det bare å fastslå at flere forbedringer av eget harnisk er nødvendig, men disse vil redusere vekt og øke bevegeligheten. Begge deler vil være positivt både for meg og hesten. Turen har absolutt gitt ny innsikt og gevinst.

Effigyene til Hertugen av Clarence og jarlen av Somerset som er viser harnisker fra første halvdel av 1400-tallet, får jeg dessverre ikke sett. Sidekapellet de hviler i er stengt for restaurering. Det gir en god unnskyldning for å komme hit igjen.

www.licentia.no

www.licentia.no

Mettet av inntrykk, langt flere enn det har vært plass til å beskrive her, forlater vi katedralen. Canterbury har imidlertid mer å by på. Her finnes blant annet ruinene av etter en Normannerborg fra andre halvdel av 1000-tallet, bygd på samme tid som ”The White Tower” i London. Ruinene er så intakte at en får et godt inntrykk av hvordan Wilhelm Erobrerens opprinnelige Tower i London egentlig så ut.

Canterbury er ikke baren en katedral, men en hel by som fortjener et besøk!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Eldre innlegg »

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00